Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

CAR/Montage


Wat is een CAR/Montageverzekering?

De afkorting CAR staat voor ‘Construction All Risks’. De CAR- en Montageverzekering hebben beide als doel schade aan zaken op de bouw- of montageplaats te dekken.

Wanneer heb ik deze dekking nodig?

Als u zaken schroeft, boort, lijmt, freest, schuurt, schaaft, last, mixt, droogt, metselt, timmert enzovoorts. Bijvoorbeeld een dakkapel, CV, vloer of elektrische installatie. Ook wanneer u zaken repareert of onderhoudt.

Wat is er precies gedekt?

Verzekerd bedrag 
Rubriek 1 € 75.000,- Schade aan het project
Rubriek 2 € 75.000,- Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
Rubriek 3 € 10.000,- Schade aan hulpmateriaal
Rubriek 4 (optioneel) € 10.000,- Schade tijdens transport

Toelichting

Rubriek 1 – Wanneer u bijvoorbeeld een CV-ketel kapot laat vallen tijdens een opdracht. Voorwaarde voor deze rubriek is dat er iets kapot moet zijn.

Rubriek 2 – Als u tijdens een opdracht schade toebrengt aan de spullen van uw opdrachtgever; u laat bijvoorbeeld een zonnepaneel vallen tijdens het aanbrengen, waardoor er schade ontstaat aan het dak van uw opdrachtgever.

Rubriek 3 – Schade aan hulpmaterialen die u gebruikt om uw werk uit te voeren, zoals uw gereedschap.

Rubriek 4 – Schade aan materialen die u van A naar B vervoert om uw opdracht uit te voeren, is gedekt. Hiervoor geldt een eigen risico.

Kan ik de rubrieken zelf kiezen?

Rubriek 1, 2 en 3 zijn standaard meeverzekerd, rubriek 4 is optioneel.

Moet ik elke opdracht apart verzekeren?

Nee, u sluit de verzekering voor een jaar af voor al uw opdrachten.

Zijn oude opdrachten, die voor de ingangsdatum van de verzekering zijn begonnen en nog niet zijn opgeleverd, meeverzekerd?

Nee, deze zijn niet standaard verzekerd. U kunt deze wel op aanvraag meeverzekeren.

Is er dekking voor opdrachten die nog niet klaar zijn, als de verzekering wordt beëindigd?

Nee, deze zijn niet standaard verzekerd. U kunt deze wel op aanvraag meeverzekeren.

Is de onderhoudstermijn ook gedekt?

Zolang de verzekering loopt is de onderhoudstermijn voor een duur van maximaal 12 maanden gedekt.

Moet ik elke opdracht apart aanmelden?

Nee, dat hoeft niet. Zolang de verzekering loopt, is elke opdracht die valt binnen de op het polisblad vermelde hoedanigheid, automatisch verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag.

Wat gebeurt er als het omzetbedrag wordt overschreden?

Dit kunt u op aanvraag meeverzekeren.

 

Dekking

Aansprakelijkheid

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering voor klusondernemingen?

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor aan derden toegebrachte schade aan zaken (materieel) en/of mensen (letsel) als gevolg van het uitvoeren van een opdracht.

Dekt deze verzekering wat op de CAR/Montageverzekering niet is verzekerd?

Dat klopt. De CAR/Montageverzekering dekt schade aan wat u aan het maken of bouwen bent. De aansprakelijkheidsverzekering dekt juist de schade die u dan toebrengt aan anderen.

Is er sprake van dubbele dekkingen?

Nee, de dekkingen CAR/Montage en Aansprakelijkheid vullen elkaar naadloos aan.

Zijn schades die na de ingangsdatum van de verzekering worden vastgesteld, maar verband houden met opdrachten die zijn gestart vóór de ingangsdatum, gedekt?

Ja, deze zijn gedekt volgens de polisvoorwaarden.

Is schade aan bezittingen van de opdrachtgever of anderen die ter bewerking, huur of bewaring zijn toevertrouwd gedekt?

Nee, dit is op de aansprakelijkheidsverzekering uitgesloten. Rubriek 2 van de CAR/Montageverzekering dekt deze schade echter wel.

Moet ik elke opdracht apart aanmelden?

Nee, dat hoeft niet. Zolang de verzekering loopt is elke opdracht automatisch meeverzekerd. De omvang van de omzet is hierbij niet van belang.

Is er dekking voor opdrachten die nog niet klaar zijn, als de verzekering wordt beëindigd?

Nee, deze zijn niet standaard verzekerd. U kunt deze wel op aanvraag meeverzekeren.

 

Dekking

Rechtsbijstand

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Deze verzekering dekt de kosten die worden gemaakt indien u uw recht wilt halen (actief) of u zich moet verdedigen (passief), op het moment dat andere polissen het laten afweten. Bij ‘actieve rechtsbijstand’ is de dekking voor incasso inbegrepen.

Waarin onderscheid deze specifieke verzekering zich?

De meeste rechtsbijstandverzekeringen kennen verplichtingen en uitsluitingen en dekken alleen schade aan zaken. Maar wat als een opdracht niet klaar is op de schriftelijk afgesproken datum? Dan is er geen schade aan zaken, maar de opdrachtgever zal het er niet bij laten zitten en een schadeclaim indienen. Deze rechtsbijstandverzekering biedt ook dan dekking.

Wat als ik het niet eens ben met het standpunt van de verzekeraar van mijn CAR/Montageverzekering en/of Aansprakelijkheidsverzekering?

De rechtsbijstandverzekering kan hiertegen opkomen; de kosten hiervan zijn gedekt.

Wat als mijn opdrachtgever onterecht niet tevreden is met mijn werk en vervolgens mijn rekening niet betaalt?

De kosten van rechtsbijstand om uw geld alsnog te verkrijgen worden vergoed.

Kent de verzekering ook een wachttermijn van minimaal 3 maanden?

Nee, deze verzekering kent geen wachttermijn.

Zijn schades die na de ingangsdatum van de verzekering worden vastgesteld, maar verband houden met opdrachten die zijn gestart vóór de ingangsdatum, gedekt?

Nee, deze schades zijn niet gedekt.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht. Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.