Hoe mogen we je helpen?

DE MILIEUSCHADEVERZEKERING EN DE VVE

Vanuit de overheid is er steeds meer wetgeving en voorschriften gekomen inzake de bescherming van het milieu.
Als er maar iets op of in de bodem komt wat daar niet thuis hoort en milieuschade dreigt dient het verwijderd te worden.

EEN VVE LOOPT TOCH GEEN RISICO?

Ja, helaas loopt een VvE ook een risico met milieuschade geconfronteerd te worden.
Als veroorzaker of als slachtoffer.

WETGEVING BIJ CALAMITEITEN WAARBIJ SPRAKE IS VAN MILIEU
Artikel 17.1 van de Wet milieubeheer zegt:

“indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan dan dient diegene die dit betreft onmiddellijk maatregelen te treffen:

voorkomen (kans) op herhaling
beperken van de gevolgen (naar redelijkheid wat verlangd mag worden)”
In het verlengde van artikel 17.1 komt artikel 17.2:

Er is sprake van een meldingsplicht en van een saneringsplicht.


DE VVE ALS VEROORZAKER

Een VvE- gebouw dat gebouwd is voor juli 1993 kan nog onderdelen bevatten waar asbest in verwerkt is.
Bij brand kunnen deeltjes daarvan vrijkomen. In de lucht, maar ook in het bluswater. Denk ook maar aan de isolatie van CV leidingen, of die paneeltjes bij de kozijnen. Of de oude olietank voor de verwarming gaat ineens lekken.
De gevolgen van een calamiteit met milieuschade hoeft zich niet te beperken tot het eigen gebouw natuurlijk.

Als de kosten van het saneren van omliggende gebieden ook uiteindelijk voor rekening van de VvE komen dan…..

DE VVE ALS SLACHTOFFER

Maar je kunt als VvE natuurlijk ook de dupe worden van een calamiteit elders.

Bij de buren ontstaat brand en het vervuilde bluswater komt in het grondwater.
Naar de mooie en dure VvE tuin. Of asbestdeeltjes via de lucht komen op VvE terrein.
En dan geldt nog volgens de Wet Milieubeheer:
“Eigenaren van een vervuilde locatie als gevolg van een calamiteit op naburig perceel worden verplicht om deze verontreiniging op te ruimen, terwijl zij niet de veroorzaker zijn”

Ongeacht of je dan e.e.a. kunt verhalen op de veroorzaker, zal je als VvE zelf moeten: Melden en Saneren.

KOSTEN EN VERZEKERING
Dat dit soort zaken ook een VvE kan overkomen is dus wel duidelijk. Dat dit behoorlijk wat geld kan gaan kosten is ook wel duidelijk.

“Maar gelukkig zijn we daar voor verzekerd”, is dan de veelgehoorde opmerking binnen de VvE.

We hebben immers een Brandverzekering(opstalpolis) met daarin meegenomen opruimingskosten. En we hebben een Aansprakelijkheidsverzekering als we ongewild anderen duperen. Toch?

Is dat ook echt zo? Hoe zit dat eigenlijk?

DE BRANDVERZEKERING

Kijken we naar de brandverzekering, dan geldt het volgende:
Dekking voor gevolgen van Milieuschade ( = saneringskosten) is voor de brandpolis geregeld via “opruimingskosten”

Kosten voor: Afbreken, Wegruimen en Afvoeren van verzekerde zaken, bovengronds, op het risicoadres.
Onder “opruimingskosten” vallen nadrukkelijk niet:

De kosten die verband houden met het voorkomen en/of opruimen van verontreiniging en/of aantasting:

  • van de bodem
  • het oppervlaktewater of
  • enig(e) al dan niet ondergronds(e) water (gang)

Beperkingen Brandverzekering milieuschade

Er zitten dus beperkingen op de brandverzekering inzake milieuschade namelijk:

  • Geen ondergrondse opruiming
  • Niet buiten de verzekerde locatie
    Beperking gedekte gevaren / gedekt evenement
    Geen opruiming van bodem –en waterverontreiniging
  • Gelimiteerd bedrag

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Dan zal de rest wel gedekt zijn op de aansprakelijkheidsverzekering die we hebben?
Die moest immers een paar jaar geleden omhoog vanwege schade aan buren?

Maar helaas: wat zeggen de voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering veelal?

Bij Zaakschade aan Bodem en Water:
“niet verzekerd zijn de aanspraken tot vergoeding van zaakschade aan de bodem, het oppervlaktewater of enig al dan niet ondergronds(e) watergang.”
Bij Milieuaantasting: “niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met milieuaantasting.”
Asbest: “niet gedekt is schade door of verband houdende met asbest “; deze uitsluiting geldt tevens voor kosten ter voorkoming of vermindering van asbestschade.”

Beperkingen Aansprakelijkheidsverzekering milieuschade
Net als op de brandverzekering zitten er dus ook op de aansprakelijkheidsverzekering beperkingen inzake milieuschade.

Veelal geen dekking voor verontreiniging bodem of oppervlaktewater (milieu) aansprakelijkheid; geen dekking voor verweer

  

Scherpe autopremie?
meer informatie
Inboedel voldoende verzekerd?
meer informatie